Group-Based Emotion Regulation: A Motivated Approach.

Citation:

Halperin, Eran, Maya Tamir, and Roni Porat. 2020. “Group-Based Emotion Regulation: A Motivated Approach.”. EMOTION.

Abstract:

המטרה: לבחון את מהות ויסות הרגש הקבוצתי. עיקרי הדברים: המאמר סוקר מחקרים העוסקים בויסות רגש קבוצתי, המהווה נושא פסיכולוגי שקיבל תשומת לב מחקרית הולכת וגוברת בשנים האחרונות. זאת, תוך התמקדות בתפקיד המוטיבציה בויסות הרגש והבחנה בין גורמי הנעה שונים בהקשר הקולקטיבי. הסקירה מגדירה תחילה מהו ויסות רגש קבוצתי. בהמשך, נדונים שלושה סוגים שלמוטיבציות קבוצתיות: מוטיבציות הנובעות מיחסים תוך-קבוצתיים הקשורים בשאלה מה רצוי ביחסים בקבוצה; מוטיבציות בין-קבוצתיות הנוגעות למה רצוי ביחסים עם הקבוצה השנייה; ומוטיבציות מטה-קבוצתיות העוסקות באופי הרצוי של הקבוצה. המאמר מסכם בדיון על השלכות תוכנו הן לתחום המחקרי והן לתחום המעשי. הסבר מושג: רגש קבוצתי – תחושות הפרט הנובעות מהשתייכותו או הזדהותו לקבוצה מסויימת.

Website