Publications

2018
Hameleers, M. ( 1 ), et al. 2018. “Start Spreading the News: A Comparative Experiment on the Effects of Populist Communication on Political Engagement in Sixteen European Countries.”. International Journal of Press/Politics 23 (4) : 517-538. Publisher's Version
Shenhav, Shaul, and Odelia Oshri. 2018. “Between Continuity and Change: The EU's Mechanism Differentiated Value Integration.”. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH. Publisher's VersionAbstract
מטרה: לבחון את האופן שבו האיחוד האירופי מחדיר ערכים חדשים בהסכמיו הבין-לאומיים.// נבדקים: הסכמי האיחוד האירופי וגלגוליו הקודמים שנחתמו בין השנים 1950-2009.// שיטה וכלי מחקר: ההסכמים עברו ניתוחי תוכן לקסיקליים-כמותניים מממוחשבים באמצעות תוכנת WordStat 6.0, במטרה לזהות מקרים שבהם הוכנסו להסכמים תכנים המזוהים עם ערכים.// מן הממצאים: מאז שנות התשעים של המאה ה-20 נמצאה עלייה משמעותית בהכנסתם של תכנים ערכיים הקשורים לצדק חברתי, שלום, זכויות וזהות אירופאית. בעוד שבשנת 1951 לא הייתה כל התייחסות לערכים אלו, בשנת 2008 30% מנוסח ההסכמים הכילו ערכים אלו. מנגד, נמצאה ירידה בהתייחסות ההסכמים לאורך השנים הנחקרות לערכי כלכלת השוק, ועלייה מתונה בלבד בהתייחסות לערכי הדמוקרטיה. בתחילת שנות השישים נמצאה ההתייחסות המקיפה ביותר בהסכמי האיחוד האירופי לכלכלת השוק, וכ-80% מתכני ההסכם התייחסו לערך זה. עם כל זאת, בשנת 2008 ההסכמים התייחסו יותר לערכים המוקדמים של הדמוקרטיה וכלכלת השוק מאשר לערכים החדשים של הזהות האירופאית, הזכויות והצדק החברתי. הממצאים מצביעים על המנגנון ההצהרתי שבאמצעותו מנסה האיחוד האירופי להנ
Rahat, Gideon, and Ofer Kenig. 2018. Comparative Politics From Party Politics to Personalized Politics? : Party Change and Political Personalization in Democracies. Oxford University Press. Publisher's VersionAbstract
The book examines two of the most prominent developments in contemporary democratic politics, party change and political personalization, and the relationship between them. It presents a broad-brush, cross-national comparison of these phenomena that covers around fifty years in twenty-six countries through the use of more than twenty indicators. It demonstrates that, behind a general trend of decline of political parties, there is much variance among countries. In some, party decline is moderate or even small, which may point to adaptation to the changing environments these parties operate in. In others, parties sharply decline. Most cases fall between these two poles. A clear general trend of personalization in politics is identified, but there are large differences among countries in its magnitude and manifestations. Surprisingly, the online world seems to supply parties with an opportunity to revive. When parties decline, personalization increases. Yet these are far from being perf
Maor, Moshe. 2018. “Rhetoric and Doctrines of Policy Over- and Underreactions in Times of Crisis.”. POLICY & POLITICS. Publisher's VersionAbstract
מן התוכן: המאמר עוסק במדיניות ציבורית ומדיניות ניהול משברים. במסגרתו נדונות הסיבות האפשריות לקיומה של מדיניות תגובה דיספרופורציונית – בלתי מידתית, המאופיינת בחוסר איזון בין ההשקעה במדיניות ציבורית ובין תשואותיה. סיבות אלו מתוארות תוך ביצוע הבחנה בין תגובות מדיניות הנובעות משגיאות ובין תגובות מדיניות הנובעות מבחירה – "רטוריות" ו"דוקטריניות" בהתאמה. המאמר סוקר ספרות מחקרית בנושא מדיניות דיספרופורציונית, תוך הפרדה בין תגובות מחדל ותגובות של פעולות שווא, ומצביע על הקשר שבין סוגי תגובות אלו ובין הרוח הרטורית ורוח הדוקטרינה. במטרה להצביע על ישימותה של הבחנה זו, בין הרטורי לדוקטריני, נדונות דוגמאות בין-לאומיות מתחומי הצבא, הכלכלה והסביבה הממחישות את טבען האפשרי של תגובות דיספרופורציוניות. אחת מהדוגמאות המוצגות מתייחסת ל"דוקטרינת הדחייה" ממלחמת לבנון השנייה. המאמר מוסיף ידע יקר היכול לסייע בחקר תהליכי עיצוב וקביעת המדיניות הציבורית בכלל וזו המתקבעת בעתות משבר בפרט.
Hochner, Nicole. 2018. “On social rhythm: A renewed assessment of Van Gennep’s Rites of Passage.”. Journal of Classical Sociology 18 (4) : 299 - 312. Publisher's VersionAbstract
Contrary to most readers who have emphasized the notions of passage or liminality, I demonstrate in this study that Van Gennep’s Rites de passage is articulated around the four notions of sequences, margins, passages, and schema. Subsequently, the main claim of this article is to propose the idea of social kinesis—or social rhythm—as the crux of Van Gennep’s theory. Such a fresh reappraisal of Van Gennep is also an opportunity to show how Pierre Bourdieu sought for social laws and regularities in a rather deterministic fashion, and completely overlooked Van Gennep’s idea of motion. More importantly, this article is an invitation to reconsider Van Gennep’s epistemological approach as a bridge between the social and the life sciences. Indeed, Van Gennep’s so-called méthode des séquences emerges from a dialogue between the social sciences and biology on the one hand, and with cosmology on the other. Indeed, I illuminate how Van Gennep investigated the enigmas of social life and dynamics
Sharon, Gilad, Bloom Pazit Ben-Nun, and Assouline Michaela. 2018. “Bureaucrats' processing of organizational reputation signals.”. Journal of Behavioral Public Administration (1). Publisher's VersionAbstract
Notwithstanding the significance of a positive bureaucratic reputation, the average bureau functions amidst deep-rooted public hostility. Bureaucracy bashing presumably weakens public sector employees’ commitment to their bureaus, which is known to undermine public sector performance. Motivated by these concerns, this paper investigates whether exogenous signals regarding a bureau’s reputation affect the organizational attachment – identification and commitment – of its employees, and the variation in employee responses. Employing an experiment at an Israeli welfare bureaucracy, we show that the organizational attachment of employees who feel central and influential within the bureau is unshaken, and even reinforced, in response to negative reputation signals. Conversely, employees who feel marginal and powerless are receptive to both negative and positive reputation signals. The implications of these findings are that public organizations can buffer their employees from the detriment
Gilad, Sharon, and Saar Alon-Barkat. 2018. “Enhancing Democracy via Bureaucracy: Senior Managers' Social Identities and Motivation for Policy Change.”. GOVERNANCE: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY & ADMINISTRATION. Publisher's VersionAbstract
מטרה: לבחון את המוטיבציה של פקידים בכירים לשנות את סדר היום הציבורי, כפי שעלה בתקופת מחאת הצדק החברתי של קיץ 2011.// נבדקים: 64 פקידים בכירים בשבעה משרדי ממשלה.// שיטה וכלי מחקר: הנבדקים השתתפו במחקר מעורב – איכותני וכמותני כשלושה חודשים לאחר פרוץ המחאה החברתית של קיץ 2011, אשר כלל ראיונות ומילוי שאלונים סגורים. כלי המחקר בחנו הזדהות עם סדרי היום שהועלו במחאה ואת השפעתם על פעילותם הציבורית.// מן הממצאים: מרואיינים רבים העידו כי הם מזדהים עם הסיבות למחאה החברתית. חלק מהם זיהו עצמם כחלק מאותו המעמד של המפגינים. המרואיינים המבוגרים בני ה-50 וה-60 ראו במפגינים את ילדיהם והסכימו עם טענתם כי המצב החברתי-כלכלי בישראל אינו מאפשר איכות חיים נאותה לדור הצעיר. חלק מהמרואיינים השתייכו לקטגוריה של "בלתי מזדהים אך מלאי סימפתיה" למחאה ולאנשיה. נמצא קשר חיובי בין הזדהות עם סדר היום של המחאה החברתית ובין המוטיבציה של הנבדקים לחולל שינוי מדיניות. ממצא זה עלה בחתך כל התפקידים והמשרדים. בנוסף, נמצא כי גם פקידים שלא הזדהו עם המחאה החברתית, ראו בה הזדמנות לקדם מדיניות משופרת לטובת רווחת הציבור. הממצאים מאת
Enos, Ryan D., and Noam Gidron. 2018. “Exclusion and Cooperation in Diverse Societies: Experimental Evidence from Israel.”. American Political Science Review 112 (4) : 742. Publisher's Version
Barak-Corren, N. ( 1 ), Y. ( 2 ) Feldman, and N. ( 3 ) Gidron. 2018. “The Provocative Effect of Law: Majority Nationalism and Minority Discrimination.”. Journal of Empirical Legal Studies 15 (4) : 951-986. Publisher's Version
Avner de, Shalit. 2018. First edition Cities and Immigration : Political and Moral Dilemmas in the New Era of Migration. OUP Oxford. Publisher's VersionAbstract
All over the world immigration is one of the most urgent political issues, creating tensions and unrest as well as questions of justice and fairness. Academics as well as politicians have been relating to the question of how states should cope with immigrants; but 96% of immigrants end up in cities, and in Europe and the USA, two thirds of the immigrants settle in seven or eight cities. Indeed, most of us encounter with immigrants as city-zens, in our everyday life, rather than as citizens of states. So how should cities integrate immigrants? Should cities be allowed to design their autonomous integration policies? Could they issue visas and permits to immigrants? Should immigrants be granted voting rights in local elections before naturalization? And how do cities think about these issues? What can we learn from cities which are thought to be successful in integrating and assimilating immigrants? Is there a model of integration within the city which is best? The book discusses these
Kaminitz, Shiri Cohen. 2018. “Happiness Studies and the Problem of Interpersonal Comparisons of Satisfaction: Two Histories, Three Approaches.”. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being 19 (2) : 423. Publisher's VersionAbstract
An old methodological obstacle confronts the use of Life Satisfaction surveys in Happiness Studies: a problem that economists recognize by the name of (the impossibility of) interpersonal comparisons of satisfaction/utility. But the recent implementation of insights from happiness studies into policy making transforms an originally theoretical obstacle into a real-world problematic, providing substantial motivation for engaging with this issue. Just this problem is highlighted by recent critics of happiness surveys. This paper locates the problem currently facing happiness studies at the intersection of two traditions or two histories: that of economic methodology and that of psychological methodology. Three dominant approaches to the issue revealed through these histories are identified: ‘the skeptical approach’, ‘the pragmatic approach’, and ‘the ethical-normative approach’. The paper works to bring together the two disciplinary histories and evaluate the three approaches in order t
Avnon, Dan. 2018. BDS and self-righteous moralists. Publisher's Version