Between Continuity and Change: The EU's Mechanism Differentiated Value Integration.

Citation:

Shenhav, Shaul, and Odelia Oshri. 2018. “Between Continuity and Change: The EU's Mechanism Differentiated Value Integration.”. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH.

Abstract:

מטרה: לבחון את האופן שבו האיחוד האירופי מחדיר ערכים חדשים בהסכמיו הבין-לאומיים.// נבדקים: הסכמי האיחוד האירופי וגלגוליו הקודמים שנחתמו בין השנים 1950-2009.// שיטה וכלי מחקר: ההסכמים עברו ניתוחי תוכן לקסיקליים-כמותניים מממוחשבים באמצעות תוכנת WordStat 6.0, במטרה לזהות מקרים שבהם הוכנסו להסכמים תכנים המזוהים עם ערכים.// מן הממצאים: מאז שנות התשעים של המאה ה-20 נמצאה עלייה משמעותית בהכנסתם של תכנים ערכיים הקשורים לצדק חברתי, שלום, זכויות וזהות אירופאית. בעוד שבשנת 1951 לא הייתה כל התייחסות לערכים אלו, בשנת 2008 30% מנוסח ההסכמים הכילו ערכים אלו. מנגד, נמצאה ירידה בהתייחסות ההסכמים לאורך השנים הנחקרות לערכי כלכלת השוק, ועלייה מתונה בלבד בהתייחסות לערכי הדמוקרטיה. בתחילת שנות השישים נמצאה ההתייחסות המקיפה ביותר בהסכמי האיחוד האירופי לכלכלת השוק, וכ-80% מתכני ההסכם התייחסו לערך זה. עם כל זאת, בשנת 2008 ההסכמים התייחסו יותר לערכים המוקדמים של הדמוקרטיה וכלכלת השוק מאשר לערכים החדשים של הזהות האירופאית, הזכויות והצדק החברתי. הממצאים מצביעים על המנגנון ההצהרתי שבאמצעותו מנסה האיחוד האירופי להנ

Website