Enhancing Democracy via Bureaucracy: Senior Managers' Social Identities and Motivation for Policy Change.

Citation:

Gilad, Sharon, and Saar Alon-Barkat. 2018. “Enhancing Democracy via Bureaucracy: Senior Managers' Social Identities and Motivation for Policy Change.”. GOVERNANCE: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY & ADMINISTRATION.

Abstract:

מטרה: לבחון את המוטיבציה של פקידים בכירים לשנות את סדר היום הציבורי, כפי שעלה בתקופת מחאת הצדק החברתי של קיץ 2011.// נבדקים: 64 פקידים בכירים בשבעה משרדי ממשלה.// שיטה וכלי מחקר: הנבדקים השתתפו במחקר מעורב – איכותני וכמותני כשלושה חודשים לאחר פרוץ המחאה החברתית של קיץ 2011, אשר כלל ראיונות ומילוי שאלונים סגורים. כלי המחקר בחנו הזדהות עם סדרי היום שהועלו במחאה ואת השפעתם על פעילותם הציבורית.// מן הממצאים: מרואיינים רבים העידו כי הם מזדהים עם הסיבות למחאה החברתית. חלק מהם זיהו עצמם כחלק מאותו המעמד של המפגינים. המרואיינים המבוגרים בני ה-50 וה-60 ראו במפגינים את ילדיהם והסכימו עם טענתם כי המצב החברתי-כלכלי בישראל אינו מאפשר איכות חיים נאותה לדור הצעיר. חלק מהמרואיינים השתייכו לקטגוריה של "בלתי מזדהים אך מלאי סימפתיה" למחאה ולאנשיה. נמצא קשר חיובי בין הזדהות עם סדר היום של המחאה החברתית ובין המוטיבציה של הנבדקים לחולל שינוי מדיניות. ממצא זה עלה בחתך כל התפקידים והמשרדים. בנוסף, נמצא כי גם פקידים שלא הזדהו עם המחאה החברתית, ראו בה הזדמנות לקדם מדיניות משופרת לטובת רווחת הציבור. הממצאים מאת

Website