Rhetoric and Doctrines of Policy Over- and Underreactions in Times of Crisis.

Citation:

Abstract:

מן התוכן: המאמר עוסק במדיניות ציבורית ומדיניות ניהול משברים. במסגרתו נדונות הסיבות האפשריות לקיומה של מדיניות תגובה דיספרופורציונית – בלתי מידתית, המאופיינת בחוסר איזון בין ההשקעה במדיניות ציבורית ובין תשואותיה. סיבות אלו מתוארות תוך ביצוע הבחנה בין תגובות מדיניות הנובעות משגיאות ובין תגובות מדיניות הנובעות מבחירה – "רטוריות" ו"דוקטריניות" בהתאמה. המאמר סוקר ספרות מחקרית בנושא מדיניות דיספרופורציונית, תוך הפרדה בין תגובות מחדל ותגובות של פעולות שווא, ומצביע על הקשר שבין סוגי תגובות אלו ובין הרוח הרטורית ורוח הדוקטרינה. במטרה להצביע על ישימותה של הבחנה זו, בין הרטורי לדוקטריני, נדונות דוגמאות בין-לאומיות מתחומי הצבא, הכלכלה והסביבה הממחישות את טבען האפשרי של תגובות דיספרופורציוניות. אחת מהדוגמאות המוצגות מתייחסת ל"דוקטרינת הדחייה" ממלחמת לבנון השנייה. המאמר מוסיף ידע יקר היכול לסייע בחקר תהליכי עיצוב וקביעת המדיניות הציבורית בכלל וזו המתקבעת בעתות משבר בפרט.

Website