'I Was Hungry and You Gave Me Food': Religiosity and Attitudes Toward Redistribution.

Citation:

Ben-Nun-Bloom, Pazit, and Gizem Arikan. 2019. “'I Was Hungry and You Gave Me Food': Religiosity and Attitudes Toward Redistribution.”. Plos One.

Abstract:

המטרה: לבחון את הקשר בין הדתיות ובין העמדות כלפי החלוקה מחדש של משאבים. הנבדקים: תושבות ותושבי 49 מדינות דמוקרטיות. שיטת מחקר: מחקר כמותני במסגרתו ממצאי הגל החמישי של סקר הערכים הבין-לאומי WVS עברו ניתוחים משניים. מן הממצאים לרמת הדתיות נמצאו השפעות מורכבות על התמיכה בערך החלוקה מחדש השוויונית יותר של משאבים. ערכים פרו-חברתיים והזדהות שמרנית, המהווים משתנים מתחרים ושני ממדים שונים במבנה הדתיות, נמצאו כגורמים המתווכים בין האמונה הדתית ובין התמיכה בחלוקה שוויונית מחדש של משאבים. לממד הפרו-חברתי של הדתיות נמצאה השפעה חיובית חלשה יותר על התמיכה בחלוקה של משאבים לעומת הממד השמרני של הדתיות, שלו נמצאה השפעה שלילית חזקה יותר על תמיכה זו. רמות האושר החלישו את הקשר בין הממד החברתי-דתי בדתיות ובין הנטייה לתמוך בחלוקה שוויונית מחדש של המשאבים. בנוסף, רמות נמוכות יותר של נדיבות בתחום הרווחה הגבירו את ההשפעות החיוביות של הנטיות הפרו-חברתיות והחלישו את ההשפעות השליליות של ההזדהות הדתית-שמרנית על הקשר שבין הדתיות ובין התמיכה בחלוקה מחדש. הממצאים מצביעים על החשיבות שבשקלו

Website