Religion and Political Protest; A Cross-Country Analysis.

Citation:

Ben-Nun-Bloom, Pazit, and Gizem Arikan. 2019. “Religion and Political Protest; A Cross-Country Analysis.”. COMPARATIVE POLITICAL STUDIES.

Abstract:

המטרה: לבחון ולהשוות בחתך בין-לאומי את הקשר בין הדת והנטייה להפגין במחאות פוליטיות. הנבדקים: מדגם תושבות ותושבים ממדינות שונות בעולם. שיטת מחקר: נערך מחקר כמותני, במסגרתו נותחו ממצאי הגל החמישי והשישי של מחקר הערכים הבין-לאומי WVS מהשנים 2010-2014. מן הממצאים הנטייה הנמוכה ביותר של התושבים להשתתף בהפגנות ומחאות פוליטיות נמצאה באזרבייג'אן ובמלזיה. הנטייה החזקה ביותר נמצאה בניו-זילנד ובשוודיה. התנהגות חברתית-דתית נמצאה בקשר עם נטייה חזקה יותר להשתתף בהפגנות ובמחאות פוליטיות. עם זאת, רמת האדיקות הדתית נמצאה בקשר שלילי עם הנטייה להשתתף בהפגנות ובמחאות פוליטיות. ברמת המדינה, נמצא כי רגולציה – אסדרה מדינתית של הממשלה בתחום הדת הפחיתה את הנטיות של התושבים להשתתף בהפגנות ובמחאות פוליטיות. רגולציה זו השפיעה באופן ייחודי ועוצמתי בעיקר על הסיכוי של מיעוטים דתיים להשתתף בהפגנות למען שלום. הממצאים נדונים לאורן של תיאוריות של הזדמנויות מבניות המדגישות את חשיבות פתיחותה של המערכת השלטונית לאימוצה של מחאה פוליטית בשטח ריבונות.

Website