Policy Overreaction Styles During Manufactured Crises.

Citation:

Maor, Moshe. 2020. “Policy Overreaction Styles During Manufactured Crises.”. POLICY & POLITICS.

Abstract:

המטרה: לבחון את השפעותיהן הפוליטיות של משברים. עיקרי הדברים: המאמר חוקר את מקומה של המדיניות ביצירתם והגברתם של משברים למטרות רווח פוליטי. זאת, תוך התמקדות בסגנונות שונים של עיצוב מדיניות מוגזמת לטיפול במשברים המלאכותיים והשפעותיהם על הבוחר הפוטנציאלי. המאמר מגדיר תחילה מהי מדיניות מוגזמת ומופרזת ומסביר על מניעיה האסטרטגיים השונים בכלל ובזיקה לרצון לחולל משברים מלאכותיים בפרט, תוך הדגמתם במקרים שונים מן הפוליטיקה העולמית, כדוגמת תגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשבר התפרצות נגיף הקורונה Covid-19. בהמשך, ובמטרה להמחיש את הקשר שבין מדיניות מוגזמת ומשברים מלאכותיים, מוצע ניתוח לאופן ניהולו של נשיא ארצות הברית דונלד טרמפ את משבר שיירות ההגירה מאמריקה הלטינית בשנת 2018. ניתוח זה נערך לאורם של שלושה סגנונות עיצוב מדיניות מוגזמת: שימוש בתקשורת מוחלטת על מנת לשלוט על הנרטיב והשיח בציבור; חקיקת חוקים נוקשים שאינם מותירים שיקול דעת לרשויות האכיפה; ואתגור וערעור שלטון החוק. המאמר שופך אור על ההשפעות ההדדיות של הפוליטיקה ואופן ניהולם של משברים והוא מצביע על ההשלכות הטמונות בהשפעו

Website